A koronavírus elleni védettség igazolása

 • A koronavírus szerológiai AB – ( Antibody ) – Antitest Gyorsteszt az ujjbegy megszúrását vett vérből kimutatott (IgM és IgG) vizsgálat
 • Neutralizing Antibody / Semlegesítő Antitest Gyorsteszt – legújabb pontosítót specifikus teszt az immunrendszer során termelődő ellenanyagot, + az első és a második bármilyen Covid -19 védőoltás beadása után pontos állapotot beméri

További tesztek

 • COVID-19 AG – Antigén gyorsteszt
 • COVID-19 AG – Antigén + Influenza A+B Egyben 1 Gyorsteszt
 • PCR – Covid-19

Vonatkozó Kormányrendelet

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 21. szám 713

III. Kormányrendeletek
A Kormány 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A koronavírus elleni védettség igazolása
§ (1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása
a) a COVID-19 betegségből (a továbbiakban: fertőzés) e rendeletben meghatározott időn belül történő
felgyógyulás vagy
b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a gyártó által
meghatározott dózisú COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság)
tényének az igazolásával történik.
(2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban:
védettségi igazolvány), illetve applikáció.
A védettségi igazolvány
§ (1) A védettségi igazolvány tartalmazza
a) az érintett nevét,
b) az érintett útlevelének számát, ha ezzel rendelkezik,
c) az érintett állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
d) a védettségi igazolvány sorszámát,
e) az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét, valamint a védőoltás típusát,
f ) a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát,
g) az a)–f) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
h) szöveges jelzésként
ha) „A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes”,
hb) „Nem ruházható át”,
hc) „Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők”
feliratokat.
(2) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti érvényességi dátum – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – az érintett – (3) bekezdés szerinti – fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napjával egyezik meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulás napja, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott,
a) az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy
antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai
vizsgálat napja,
b) negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat hiányában, az utolsó
pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai
vizsgálat napját követő tizedik nap.
(4) Ha az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, azonban az érintett az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett,
714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 21. szám
pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, úgy az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát követő negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.
(5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.
(6) A védettségi igazolványt – a (3) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére Budapest
Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság)
a) 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén 2021. március 15. napjáig,
b) 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a (3) bekezdés szerinti fertőzésből
történő felgyógyulásának napját követő 8 napon belül,
c) ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására –
március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig,
d) ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására –
március 1. napját követően került sor, 8 napon belül
hivatalból állítja ki.
(7) A védettségi igazolványt – a (4) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére a hatóság
a) 2021. március 1. napját megelőzően benyújtott kérelem esetén 2021. március 15. napjáig,
b) 2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül
kérelemre állítja ki.
(8) A (7) bekezdés esetében a védettségi igazolvány
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
b) bármely kormányablakban személyesen
igényelhető.
(9) A (7) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a koronavírus elleni védőanyagnak az érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett vizsgálat eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet.
(10) A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
b) bármely kormányablakban személyesen lehet benyújtani.
(11) A védettségi igazolvány
a) (6) bekezdés szerinti első, illetve a fertőzésből történő felgyógyulás tényének igazolását követően az oltottság tényének igazolása céljából történő második kiállítása ingyenes,
b) (7) bekezdés szerinti kiállítása, valamint (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.
(12) A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.
(13) A (11) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.
(14) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.
(15) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.
(16) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.
(17) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot, vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.
(18) Hivatalból történő visszatérítés esetén a hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.
§ (1) A 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató
a) az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,
b) – ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől eltér – az érintett levelezési címét,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 21. szám 715
c) – ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik – az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának számát,
d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján haladéktalanul továbbítja a hatóság részére.
(2) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (7) bekezdése szerinti esetben –
a) az EESZT működtetőjétől a gyógyult személy TAJ számát, valamint a fertőzésből történő felgyógyulásának dátumát,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől a gyógyult személy útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átveszi.
(3) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben –
a) az EESZT működtetőjétől az érintett TAJ számát, a 2. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti adatot, valamint
az (1) bekezdés szerinti adatokat,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az érintett nevét, útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartáshoz kapcsolódó szolgáltatás útján – átveszi.
(4) A hatóság a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint érvényes útlevelek okmányazonosítóját az útiokmány-nyilvántartásból is átveheti.
(5) A hatóság a (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat – a TAJ szám kivételével – a védettségi igazolvány megszemélyesítése és az érintett részére történő továbbítása érdekében az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítésért felelős szervezetnek továbbítja.
(6) A védettségi igazolvány tekintetében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni, de az (5) bekezdés szerinti szerv a védettségi igazolványt a hatóság és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter bevonásával kialakított biztonsági elemek alkalmazásával köteles kiállítani.
(7) A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésétől eltérően a védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi
igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.
A koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció
§ (1) Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.
(2) Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett oltottságát.
(3) Az applikáció
a) az érintett nevét,
b) az érintett TAJ számát,
c) az oltás idejét, a védőoltás típusát,
d) a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát
jeleníti meg.
Adatkezelés
§ Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló védettségi igazolvány kiállítása érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az érintett 2. § (1) bekezdés b)–f ) pontja, valamint 3. §
(1) bekezdése szerinti adatait.
§ A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított egy évig kezeli az érintett 3. § (3) bekezdése és a gyógyult személy 2. § (4) bekezdése, illetve 3. § (2) bekezdése szerinti adatait.
716 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 21. szám
§ (1) A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert adatfeldolgozóként bevonja.
(2) A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendszer
a) alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
b) infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

Záró rendelkezések
§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
§ Az e rendelet szerinti védettségi igazolványoknak a jogosultak részére történő megküldését 2021. március 1. napját követően kell elkezdeni.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

A Kormány 61/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
§ A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot, vagy a SARS-CoV-2 specifikus antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatot és az ahhoz szükséges mintavételt térítés ellenében veheti igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a 2. számú mellékletben meghatározott díj fizetésére kötelezhető.
(13) A (12) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv. szerinti biztosított a (12) bekezdés szerinti mintavételt és vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe.”
§ Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök.

Megbízható, hitelesített laborban végzett Covid 19-szűrés a Besthetics orvosi központban

 • Antitest PCR és Antigén vizsgálati lehetőség akár helyszíni kiszállással
 • Személyre szabott tanácsadás
 • Háromnyelvű orvosi igazolás
 • A legmagasabb minőségű tesztekkel rendelkezünk
 • Besthetics International Medical Centers az egyetlen hivatalos Antigén mintavételi akkreditált Központ Sopronban
 • Pozitív esetekben automatikus bejelentés az ANTSZ OSZIR Járványügyi szakrendszerébe.
 • NNK – Nemzeti Népegészségügyi Központ mintavétel céljából felkereshető intézmények listája
 • Besthetics I.M.C International Medical Centers -

 • Sopron,  Erzsébet U. 18 

 •  Időpontfoglalás

  Tel : +36-99-798-703 /706 Mobil:  +36-70-720-80-71  /  Mobil: Csak Sürgősségi: +36-30-939-44-42