+36-99-798-703 / 706 / +36-70-720-80-71 info@C-19.hu

Adatkezelési Szabályzat

Jelen tájékoztató aBesthetics I. M. C.” Korlátolt Felelősségű Társaság személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységének ismérveit tartalmazza. A következőkben Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy a „Besthetics I. M. C.” Korlátolt Felelősségű Társaság milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy a „Besthetics I. M. C.” Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá. Ezeken kívül a továbbiakban részletes felvilágosítást talál arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azok hogyan gyakorolhatóak.

Amennyiben az adatkezeléssel vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, küldje el az info.besthetics@gmail.com e-mail címre.

A Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatót különösen új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban honlapján tájékoztatja ügyfeleit és a további érintett természetes személyeket.

A Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.) azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi.

Név:

„Besthetics I. M. C.” Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1062 Budapest, Aradi utca 22.

Email cím:

info.besthetics@gmail.com

Honlap címe:

https://c-19.hu

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. A Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását.

A Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül a Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha a Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. A Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására.

 

 1. Fogalom-meghatározások:

  1. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

  2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi (adatfeldolgozási tevékenység).

  3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  4. Adatkezelési Szabályzat: a jelen szabályzat.

  5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  7. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

  8. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  9. ÁSZF: jelenti az általános szerződési feltételeket.

  10. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

  11. Látogató: azon személy, aki az Oldalt regisztráció nélkül használja. Az Oldalon található tartalmakhoz korlátlanul hozzáfér, azonban az Oldal szolgáltatásait igénybe venni nem tudja.

  12. Felhasználó: azon gazdálkodó szervezet vagy 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Oldalra történő Teljes regisztráció folyamatát sikeresen elvégezte. Személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulását adta Szolgáltatónak. Az Oldalon található tartalmakhoz korlátlanul hozzáfér, továbbá az Oldalon található valamennyi Szolgáltatás igénybevételére jogosult.

  13. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

  14. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.).

  15. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  16. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

  17. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  18. Oldal: a https://c-19.hu weboldal.

  19. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

  20. Szellemi tulajdonjog: az Oldal teljes tartalmára vonatkozó szellemi tulajdonjogok, beleértve – korlátozás nélkül – a fiókokat, számítógépes kódokat, illusztrációkat, design és grafikai elemeket, animációkat, hangeffektusokat, zenei kompozíciókat és -felvételeket, know-howt, és minden egyéb szellemi vagy szerzői jogi védelem alá eső terméket.

  21. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

  22. Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

  23. Szolgáltatások: A www.besthetics.webshop.com oldalon forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások, Felhasználó részére történő értékestése.

  24. Szolgáltató: Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 22., cégjegyzékszám: 01-09-309386, adószám: 26236234-2-42.)

  25. Termékértékesítés: az Oldalon megvásárolható termékek értékesítésére vonatkozó tevékenység.

  26. Szolgáltatásnyújtás: az Oldalon a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó tevékenység.

 1. A Személyes adatok kezelésének elvei:

  1. A Személyes adatok:

   1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve„);

   2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azok nem kezelhetők a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség elve„);

   3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk („adattakarékosság elve„);

   4. pontosságára kell törekedni és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság elve„);

   5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság„);

   6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg elve„).

   7. kezelése esetén az Adatkezelő felelős a Szabályzat 2.1.1.-2.1.6. pontjainak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság elve„).

 

 1. A Szolgáltató által végzett egyes adatkezelések

  1. A Regisztráció alapvető célja, hogy a Felhasználó számára megkönnyítse a Szolgáltató által forgalmazott termékek megvásárlását vagy szolgáltatások megrendelését az által, hogy megrendelés leadásakor a Felhasználónak nem szükséges minden egyes alkalommal megadnia adatait, hanem felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően a rendszer automatikusan a regisztráció folyamán megadott adatokat veszi alapértelmezettnek

Adatkezelési folyamat 1.
Regisztráció a Szolgáltatások igénybevétele érdekében

Kezelt személyes adatok

Név, Felhasználónév (választható), E-mail cím, Jelszó, Szállítási cím.

Adatkezelés célja

Regisztráció a Termékek megvásárlásának könnyebbé tétele érdekében.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b) – szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, illetve a szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) a) – önkéntes hozzájárulás

Adatkezelés tervezett ideje

A regisztráció törléséig, vagy amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jött létre, úgy a szerződéses jogviszony lezárásáig

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve

„Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím)

1062 Budapest, Aradi utca 22., info.besthetics@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van)

Adattovábbítás történik-e?

Adatfeldolgozó (ha van)

Adatfeldolgozás célja (ha van)

Tárolási hely

Szolgáltató által használt szerveren.

Tárolási forma

Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre

Adatkezelő és adatkezelő alkalmazottai.

  1. A megrendelni kívánt termékek kiválasztását követően a Felhasználó a „Kosár”, majd a „Fizetés” gombra kattintással tudja elindítani a megrendelés leadásának folyamatát. Ezt követően Felhasználó néhány adatot köteles megadni. Ennek alapvető célja, hogy Felhasználó valamennyi, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információt megadjon Szolgáltató részére.

Adatkezelési folyamat 2.
Ellenérték fizetésével kapcsolatos információk

Kezelt személyes adatok  

Természetes személy esetén: E-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám, Számlázási cím, Házhozszállítás kérése esetén Szállítási cím.

Nem természetes személy esetén: E-mail cím, Cégnév, Adószám, Cégjegyzékszám, Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám, Számlázási cím, Házhozszállítás kérése esetén Szállítási cím.

Adatkezelés célja

Megrendelés leadásának, valamint annak Eladó általi teljesítésének biztosítása. Számlázás lehetővé tétele.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b) – szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) c) – jogi kötelezettség teljesítése (számla kiállítása)

Adatkezelés tervezett ideje

Szolgáltató és az Érintettek közötti szerződéses jogviszony lezárásáig

Érintettek kategóriái

Felhasználók, Vásárlók

Adatkezelő neve

„Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím)

1062 Budapest, Aradi utca 22., info.besthetics@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van)

Adattovábbítás történik-e?

Házhozszállítás esetén a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. az alábbi adatok megismerésére jogosult: Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím.

Adatfeldolgozó (ha van)

Adatfeldolgozás célja (ha van)

Tárolási hely

Szolgáltató által használt szerveren

Tárolási forma

Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre

Adatkezelő, Adatkezelő alkalmazottai, Házhozszállítás esetén a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. az alábbi adatok megismerésére jogosult: Név, Szállítási cím, Telefonszám, E-mail cím.

 

  1. A Termékértékesítésért a Megrendelő az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerinti ellenértéket köteles fizetni. Az adott termék ellenértékének befizetése az Oldal fizetési szolgáltatóján, a SimplePay rendszeren keresztül történik. A Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat nem továbbítja az EU-n kívüli harmadik országba és az adatokat automatizált döntéshozatal céljából nem használja fel. A Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság az elektronikus fizetéssel kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: SimplePay online fizetési megoldás használata érdekében az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.). Elektronikus számla kibocsátása esetén a KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

Adatkezelési folyamat 4.
Ellenérték fizetésével kapcsolatos információk.

Kezelt személyes adatok SimplePay esetében: Befizetett összeg, Név, E-mail cím, Teljesítés dátuma, Számlázási és szállítási adatok.

Szamlazz.hu esetén: Név, Cím, E-mail cím, Befizetett összeg, Szolgáltatás megnevezése.

Adatkezelés célja

A Szolgáltató és a Felhasználók közötti szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b) – szerződés teljesítése

Adatkezelés tervezett ideje

A Megrendelő és Eladó szerződéses jogviszonyának létrejöttétől számított két évig.

Érintettek kategóriái

Felhasználók, Vásárlók

Adatkezelő neve

„Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím)

1062 Budapest, Aradi utca 22., info.besthetics@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van)
Adattovábbítás történik-e?

OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.)

KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

Adatfeldolgozó (ha van)
Adatfeldolgozás célja (ha van)
Tárolási hely

A Szolgáltató által használt szerveren

Tárolási forma

Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre

Adatkezelő, OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

  1. A panaszok (felhasználói visszajelzések, hibabejelentések) intézéséhez szükségünk van a Felhasználók e-mail-címére vonatkozó adatainak, valamint a visszajelzéseknek és bejelentéseknek a kezeléséhez. A panaszeljárást mindig a Felhasználó kezdeményezi, ezért annak sikeres elintézéshez szükségünk van az alábbi adatok kezelésére.

Adatkezelési folyamat 4.
Panaszkezeléssel, felhasználói visszajelzésekkel, valamint hibabejelentésekkel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adatok

E-mail cím, panasz tárgya

Adatkezelés célja

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti panaszok (visszajelzések, hibabejelentések) kezelése, és azok elintézése. A Szolgáltatások színvonalának javítása.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a) – érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) c) – jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) f) – jogos érdek érvényesítése

Adatkezelés tervezett ideje

A panasz (visszajelzés, hibabejelentés) elintézésétől számított 5 évig

Érintettek kategóriái

Felhasználók, Vásárlók

Adatkezelő neve

„Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím)

1062 Budapest, Aradi utca 22., info@besthetics.com

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van)

Adattovábbítás történik-e?

Adatfeldolgozó (ha van)

Adatfeldolgozás célja (ha van)

Tárolási hely

A Szolgáltató által használt szerveren

Tárolási forma

Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre

Adatkezelő és adatkezelő alkalmazottai

  1. Az Oldalon található „Hírlevél” rovatban történő Keresztnév és E-mail cím, valamint azok kezeléséhez való hozzájárulás megadása, továbbá az erre a funkcióra történő feliratkozás alapvető célja, hogy a feliratkozó első kézből értesüljön az Oldalon található legújabb termékekről és ajánlatokról Szolgáltató által közvetlenül megküldött gazdasági reklámot tartalmazó hírlevél formájában.

Adatkezelési folyamat 6.
Megfelelő működéshez és csalások kiszűréséhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt személyes adatok

Keresztnév, Email címe

Adatkezelés célja

Az Ön tájékoztatása a Szolgáltató legújabb termékeiről, annak ajánlatairól, Szolgáltató által közvetlenül megküldött gazdasági reklámot tartalmazó hírlevél formájában.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a) – önkéntes hozzájárulás

Adatkezelés tervezett ideje

A hozzájárulás visszavonásáig, ez bármikor megtehető

Érintettek kategóriái

Felhasználók és az Oldal látogatói

Adatkezelő neve

„Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím)

1062 Budapest, Aradi utca 22., info@besthetics.com

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van)

Adattovábbítás történik-e?

Adatfeldolgozó (ha van)

Adatfeldolgozás célja (ha van)

Tárolási hely

A Szolgáltató által használt szerveren

Tárolási forma

Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre

Adatkezelő és adatkezelő alkalmazottai

 

  1. Az Oldal megfelelő működésének biztosításához, valamint a csalások és jogellenes felhasználások kiszűréséhez adatokra van szükségünk.

Adatkezelési folyamat 6.
Megfelelő működéshez és csalások kiszűréséhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt személyes adatok

Felhasználó által megadott adatok

Adatkezelés célja

Oldal és Szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása, csalások megelőzése és kezelése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b) – Szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) f) – Szolgáltató jogos érdeke

Adatkezelés tervezett ideje

A Felhasználói fiók törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve

„Besthetics I. M. C. Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím)

1062 Budapest, Aradi utca 22., info@besthetics.com

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van)

Adattovábbítás történik-e?

Adatfeldolgozó (ha van)

Adatfeldolgozás célja (ha van)

Tárolási hely

A Szolgáltató által használt szerveren

Tárolási forma

Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre

Adatkezelő és adatkezelő alkalmazottai

 1. Egyes adatfeldolgozókhoz kapcsolódó információk

  1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Europa utca 2., Cégjegyzékszám: 13-09-111755, Adószám: 12369410-2-44.

  2. OTP Mobil Kft. Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-42.

  3. KBOSS.hu Kft. Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41.

A Személyes adatokban bekövetkezett változások esetén az adatok pontosságának biztosítása érdekében kérjük az Érintetteket, hogy a változás bekövetkezésétől számított 3 napon belül a módosításokat szíveskedjenek Szolgáltató részére bejelenteni. A változás bejelentésének elmaradása esetében Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok pontosságáért.

A Személyes adatok törlésére vonatkozó igényt Szolgáltatónál kell bejelenteni.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 1. Érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Az Érintetteknek az alábbi jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban

  1. Hozzáférési jog: az Érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeli Adatkezelő, valamint kinek adja át, továbbá, hogy honnan származnak a kezelt adatok.

  2. Helyesbítési jog: az Érintett adatainak változása, hibás vagy hiányos rögzítése esetén, kérheti az adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

  3. Törlési jog: az Érintett az Infotv., valamint a GDPR által meghatározott esetekben kérheti a Személyes adatai kezelésének törlését.

  4. Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett az Infotv., valamint a GDPR által meghatározott esetekben kérheti a Személyes adatai kezelésének korlátozását.

  5. A 6.1.-6.4. pontban foglalt kérelmek benyújtása esetén az Adatkezelő az Infotv., valamint a GDPR szabályai szerint jár el és egy hónapon belül tájékoztatja Érintettet arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a kérelem alapján.

  6. Hozzájárulás visszavonásához való jog: az Érintett jogosult a hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

  7. Panasztételhez való jog: az Érintett jogosult a Személyes adatai kezelésével összefüggésben ért jogsérelem esetén panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti Hatósághoz (lásd 1.15.).

  8. Keresetindítási jog: a fentieken túlmenően továbbá Érintett jogosult a bíróság előtt keresetet indítani az Adatkezelővel szemben a Személyes adatok védelmének megsértése esetén.

  9. Tiltakozási jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 1. Adatvédelmi incidens bekövetkezése

  1. Az Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az Adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenti a Hatóságnak, kivéve, ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

  2. Az Adatfeldolgozó az Adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenti az Adatkezelőnek.

  3. Ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az incidenssel érintettet az Adatvédelmi incidensről.

 2. Anonim felhasználó-azonosítók (cookie), statisztikai célú adatkezelés

  1. Az Oldal – azok használata minőségének növelése, illetve a Felhasználó számára egyszerűbbé tétele érdekében – anonim felhasználó-azonosítókat (cookie) alkalmaz. (Az anonim felhasználó-azonosító – cookie – egy olyan egyedi számítógép-azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. A jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót személy szerint azonosítani, csak számítógépének felismerésére alkalmas.) Amennyiben nem szeretné, hogy anonim felhasználó-azonosító kerüljön a számítógépére, állítsa be böngészőjét úgy, hogy az ne engedje meg azok elhelyezését. Ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában ér el, mintha engedélyezte volna az anonim felhasználó-azonosítók elhelyezését.

  2. Az Oldalon statisztikai célokból anonim információkat és adatokat gyűjt a Szolgáltató. Ezen információk nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak, valamint olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható. A vonatkozó információk kezelésére a GDPR rendelkezései nem terjednek ki [lásd GDPR (26) preambulumbekezdés].

 3. Adatbiztonsági intézkedések

  1. Az iratkezelés során az egyes dokumentumokhoz és adatokhoz kizárólag a 3. pontban közzétett táblázatok utolsó soraiban szereplő személyek férhetnek hozzá.

  2. A fizikai adatbiztonság körében Szolgáltató biztosítja nyílászáróinak megfelelő záródását és védelmét.

  3. Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakította ki Szolgáltató, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen.

 4. Segítségnyújtás, észrevételek, panaszok kezelése

  1. Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a Személyes adatokkal kapcsolatos jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemi tisztviselőként megjelölt személy nyújt.

2021. április 19.